تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
  1401-08-20
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
  1401-08-30
 • تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
  1401-08-30
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1401-10-30
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1401-11-05
 • تاریخ شروع همایش
  1401-11-12
 • تاریخ پایان همایش
  1401-11-12
برگزار کنندگان

 

حمایت کنندگان